Menü Menü
HU EN

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az AppZone Kft. (székhely: 4027 Debrecen, Viola utca 2. 6. em. 23.; cégjegyzékszám: Cg.09-09-028155 (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett SimpleJob mobilalkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) által elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) nyújtására és a Szolgáltatások igénybevételére, valamint a Szolgáltatás igénybe vevőjére (a továbbiakban Felhasználó) vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

1.    A Szolgáltató adatai:

 A Szolgáltató neve: AppZone Kft.

A Szolgáltató címe: 4027 Debrecen, Viola u. 2.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége, a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

hello@simplejob.com   

Cégjegyzékszáma: Cg.09-09-028155

Adószáma: 25743768-2-09

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Az adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe, telefonszáma: Lukács Beáta, beata.lukacs@simplejob.com; 0036 30 902 3238

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Forpsi, Blaze-Arts Kft. 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Cégjegyzékszám: 06-09-022127

 2.    Fogalom-meghatározások

Amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a jelen ÁSZF-ben használt alábbi nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az alábbi jelentésük van:

„Adatkezelési tájékoztató”

az Adatkezelési tájékoztató az Alkalmazást használó Felhasználók által megadott személyes adatokkal kapcsolatos Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlatot tartalmazza, rendelkezései a jelen ÁSZF rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak;

Adatvédelmi Törvény

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényt jelenti;

„Alkalmazás”

a Szolgáltató által üzemeltetett SimpleJob nevű mobilalkalmazás

ÁSZF

a jelen Általános Felhasználási Feltételeket jelenti;

Elektronikus Kereskedelmi TörvényvagyElker. tv.”

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt jelenti;

Felhasználó vagy Felhasználók

(i)         az a természetes személy, aki álláskeresési illetve állásjelentkezési célból a Szolgáltatást igénybe veszi (Álláskereső Felhasználó); valamint

(ii)       az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (illetve a nevében eljáró természetes személy), aki munkaerő-keresési, illetve álláshirdetés-megjelenítési célból a Szolgáltatást igénybe veszi (Álláshirdető Felhasználó).

Az Álláskereső Felhasználó és az Álláshirdető Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felhasználó, többes számban Felhasználók;

GDPR

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Honlap

az Üzemeltető által üzemeltetett https://www.simplejob.com Internetes Honlap, amelyen a Szolgáltatás egyes elemei elérhetőek;

Polgári Törvénykönyv

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

Szerzői Jogi Törvény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;

Szolgáltatás

a Szolgáltató által a Honlapon illetve az Alkalmazáson keresztül nyújtott álláskeresési és álláshirdetési szolgáltatás.

 3.     Az ÁSZF hatálya, a Szerződés létrejötte

 A jelen ÁSZF hatálya az Alkalmazás igénybevételével létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://simplejob.com/aszf honlapról és letölthető a mobil alkalmazás menüjéből.

A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják, a következők:

-          amennyiben a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail cím, vagy a Facebook fiókja használatához szükséges adatok érvénytelenek vagy hibásak, úgy arra vonatkozóan hibaüzenet jelenik meg az Alkalmazás/Honlap előképén;

-          egyebekben a Felhasználó bármikor módosíthatja az általa megadott adatokat a „Profilom” menüpontban történő szerkesztés útján.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker. tv.) vonatkozó rendelkezéseire. A jelen ÁSZF a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.)Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 A jelen módosított ÁSZF 2019. január 01. napjától hatályos és visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról a Szolgáltató rövid értesítés formájában, e-mail útján tájékoztatja a Felhasználókat. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés az Alkalmazás letöltését valamint a jelen ÁSZF elfogadását követően jön létre, illetve a Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Alkalmazásra, a Honlapra vagy annak tartalmát bármilyen módon megismeri – abban az esetben is, amennyiben nem regisztrált felhasználója az Alkalmazásnak – a jelen ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és azok tartalmát kifejezetten elfogadja. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, úgy nem jogosult az Alkalmazás tartalmának megtekintésére. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük teljes felelősséget vállal.

4.    Az Alkalmazás használatával kapcsolatos felelősség és korlátozások

A Felhasználó az Alkalmazás letöltését követően, valamint az Alkalmazás aktiválásának az e-mail címe megadásával vagy Facebook fiókján keresztül történő kezdeményezésével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Az Alkalmazást minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, a Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért, illetve a Felhasználók által az Alkalmazáson elhelyezett hirdetésekért és tartalmakért nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által létrehozott tartalmakért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás a Szolgáltató által moderált. Az Alkalmazás használatának feltétele a moderálás Felhasználó általi tudomásul vétele, valamint annak elfogadása, hogy a Szolgáltató moderálási elvei semmilyen esetben nem képezik vita tárgyát, ideértve azt is, hogy a Felhasználók által az Alkalmazás használata során létrehozott tartalomra vonatkozóan a Felhasználó szerzői joga nem érvényesülnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törvénysértő (személyiségi, kisebbségi jogok), illetve az erkölcstelen, durva, trágár, ízléstelen, bántó, sértő, obszcén vagy alpári hangnemben fogalmazott tartalmat akár előzetes felszólítás nélkül is törölje, továbbá törölje a tartalmat abban az esetben is, ha a Felhasználó tartalmilag ugyan nem törvénysértő módon, de a többi Felhasználót nyugalmát megzavaró tartalmat helyez el.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználók jogosultak a velük kapcsolatban került Felhasználókat letiltani, ezáltal megakadályozva a további üzenetek fogadását a letiltott Felhasználó részéről. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy súlyos esetben a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsértő, a Felhasználók nyugalmát megzavaró Felhasználót törölni, és a Felhasználó regisztrációs email címét letiltani.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen ÁSZF vagy jogszabály rendelkezéseinek Felhasználók általi megszegése miatt – a Szolgáltató a Szolgáltatást vagy annak egyes funkcióit felfüggeszti.

 5.    A Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató az Elker. tv. rendelkezéseinek maradéktalan figyelembevételével olyan szolgáltatást nyújt a Felhasználók számára, amely az Álláskereső Felhasználóknak támogatást nyújt abban, hogy személyre szabottan értesülhessenek az álláspiac legfrissebb ajánlatairól, valamint lehetőséget biztosít az Álláshirdető Felhasználók számára abban, hogy célzott álláshirdetéseket tudjanak közzétenni az Alkalmazáson keresztül, továbbá elősegíti az Álláskereső Felhasználók és Álláshirdető Felhasználók közötti kommunikációt.

A Szolgáltató a fentebb részletezett moderáláson túl nem ellenőrzi a Felhasználók által az Alkalmazáson hozzáférhetővé tett információk tartalmát, ezért az Álláshirdető Felhasználók a hirdetéseik illetve az Álláskereső Felhasználó az általuk szolgáltatott adatok valóságtartalmáért teljes körűen maguk felelnek és állnak helyt.

6.    A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás a Honlapon keresztül valamint az Alkalmazás letöltését követően vehető igénybe iOS és Android operációs rendszerrel rendelkező mobilkészülékeken illetve egyéb technikai eszközökön a 7. pontban részletezettek szerint. A Szolgáltatás igénybevételéhez internetkapcsolat szükséges. A Felhasználó mindenkor saját maga köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek rendelkezésre álljanak.

7.    az Alkalmazás használata; Felhasználói Profil létrehozása

7.1 A Felhasználóknak az Alkalmazás használata érdekében az általuk használt operációs rendszertől (IOS7 és attól frissebb illetve Android 5.0 vagy attól frissebb) függően le kell tölteniük az Alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Play Áruház-ból (Android). A letöltést követően a Felhasználóknak ki kell választaniuk, hogy álláshirdető vagy álláskereső felhasználóként kívánják használni a Szolgáltatást;

  7.2 Az alkalmazás használata Álláskereső Felhasználók által mobilkészüléken illetve egyéb technikai eszközökön keresztül.


i.            Az Álláskereső Felhasználó az „Álláskereső Felhasználó” gomb megnyomását követően megismerheti a jelen ÁSZF valamint az Adatkezelési tájékoztató részletes tartalmát;

      ii.            az Alkalmazásban történő továbblépés feltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása. Az Álláskereső Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez;

    iii.            az ÁSZF elfogadását követően az Álláskereső Felhasználónak két módon van lehetősége regisztrálnia magát az Alkalmazásra:

a.       e-mail címe megadásával: Az Álláskereső Felhasználó által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató egy 4 számjegyű aktiváló kódot küld. Ennek a 4 számjegyű aktiváló kódnak az Alkalmazásba, illetve a Honlapra történő beírásával aktiválódik az Álláskereső Felhasználó fiókja. Az Álláskereső Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláskereső Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez.

b.       Facebook fiókja használatával: Az Álláskereső Felhasználó a Facebook felhasználóneve és jelszava megadásával tudja aktiválni regisztrációját.

     iv.            a regisztráció aktiválását követően az Álláskereső Felhasználó a „Profilom” menüpontban tudja szerkeszteni személyes adatait (neme, teljes neve valamint a helyszín, ahol munkát keres; iskolai végzettsége, munkatapasztalata (években), legutóbbi pozíciója, a nyelvismerete, valamint az Álláskereső Felhasználó képmása), továbbá – az Alkalmazás használata esetén – készíthet egy 20 másodperces bemutatkozó videót magáról. A bemutatkozó videót az Álláskereső Felhasználó elkészítheti az alkalmazáson keresztül. Az alkalmazáson keresztül elkészített videót az Álláskereső Felhasználó bármikor törölheti vagy módosíthatja;

       v.            a „Profilom” menüpontban szereplő adatait az Álláskereső Felhasználó a „Mentés” gombra történő kattintással tudja elmenteni. Az Álláskereső Felhasználó az applikációban a jobb felső sarokban a „Beállítások” menüpontban, a weboldalon a „Profilom” menüpontban bejelölheti, hogy „láthatatlan legyek” Felhasználó legyen, így létrehozott álláskereső profilját az Álláshirdető Felhasználók nem látják, azokat nem ismerik meg. Amennyiben az Álláskereső Felhasználó nem jelöli be a „láthatatlan legyek” rubrikát, úgy Álláskereső Felhasználó létrehozott álláskereső profilja az Álláshirdető Felhasználók számára láthatóvá válnak. Ebben az esetben sem látható az Álláskereső emailcíme és telefonszáma az Álláshirdetőknek. Az Álláskereső emailcíme és telefonszáma csak abban a pillanatban lesz látható az Álláshirdető felhasználó számára, ha az Álláskereső felhasználó elküldte jelentkezését az Álláshirdető egy aktív, futó Álláshirdetésére.

     vi.            Az Álláskereső Felhasználó bármikor módosíthatja a Profilom menüjében szereplő adatait, és bármikor láthatóvá vagy láthatatlanná változtathatja személyes profilját. Az „láthatatlan” Álláskereső Felhasználókat az Álláshirdető Felhasználók nem láthatják.

7.2.1 Az Álláskereső Felhasználó köteles szavatolni, hogy az általa a Profiljában elhelyezett illetve feltöltött tartalom (adatok, információk, videó) nem sértik, illetve veszélyeztetik a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét.

 

7.3 Az Alkalmazás használata Álláshirdető Felhasználók által mobilkészüléken illetve egyéb technikai eszközökön keresztül, valamint az álláshirdetés közzététele: 

        i.            Az Álláshirdető Felhasználó az „Állást hirdetek” gomb megnyomását követően az megismerheti a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató részletes tartalmát;

      ii.            az Alkalmazásban történő továbblépés feltétele az ÁSZF elfogadása. Az Álláshirdető Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez;

    iii.            az ÁSZF elfogadását követően az Álláshirdető Felhasználó a „Regisztráció, létrehozom céges profilom” lehetőség kiválasztásával tud továbblépni az Alkalmazásban;

     iv.            első lépésként létrehozhatja Céges Profilját, e-mailcím + jelszó, aktiválás után megadhat (nem kötelező) szlogent, cég rövid bemutatását, 3 szakaszt címet és 3 szakasz tartalmat, feltölthet logót, céges borítóképet, megadhat bemutatkozó videót beágyazott kódot, megadhatja a weboldala, és social media oldalainak a linkjét. Aktuális álláshirdetései ez alatt a céges profil alatt fog megjelenni. Miután létrehozta, előnézet gombra kattintva megtekintheti, majd visszaléphet még szerkeszteni, vagy tovább léphet az álláshirdetés feladásához.

       v.            a hirdetés feladása keretében az Álláshirdető Felhasználó köteles megadni az általa hirdetni szándékozott álláslehetőség főbb jellemzőit, így a munkavégzési helyét, a munka típusát (teljes munkaidő, részmunkaidő, diákmunka, alkalmi munka, gyakornoki munka, külföldi munka), a munka rövid megnevezését valamint a munka hosszú leírását. Az Álláshirdető Felhasználó a hatékonyabb kereshetőség érdekében keresőszavakat is megadhat;

     vi.            ezt követően az Álláshirdető Felhasználó megadhatja az álláslehetőséget feltöltő személy nemét és teljes nevét (kapcsolattartó), valamint opcionálisan további adatokat adhat meg az állással kapcsolatban (fizetés, a munkához szükséges minimális végzettség, nyelvismeret, elvárások);

   vii.            az Álláshirdető Felhasználó az álláshirdetés adatainak megadását követően köteles megadni az Álláshirdető Felhasználó számlázási adatait, mint munkáltató cégnevét, címét;

 viii.            a cégnév megadását követően megjelenik a hirdetés előképe, amelyhez az Álláshirdető Felhasználó fényképet tölthet fel vagy választhat ki az Alkalmazásán belül (amennyiben az Álláshirdető Felhasználó nem tölt fel vagy nem választ fényképet a hirdetéséhez, úgy a hirdetéshez a Szolgáltató ad hozzá egy általa tetszőlegesen kiválasztott fényképet (a hirdetés tartalmának módosítására, ideértve a jelen pont szerinti képet is, csak a 7.3.4 pontban foglaltak szerint van lehetőség);

     ix.            amennyiben az Álláshirdető Felhasználó első alkalommal használja az Alkalmazást, úgy a fénykép kiválasztását követően kerül sor a regisztrációra. Az Álláshirdető Felhasználóknak az alábbi módon van lehetőségük regisztrálniuk magukat az Alkalmazásra:

a.       e-mail cím megadásával: Az Álláshirdető Felhasználó által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató egy 4 számjegyű aktiváló kódot küld. Ennek a 4 számjegyű aktiváló kódnak az Alkalmazásba, illetve a Honlapra történő beírásával aktiválódik az Álláshirdető Felhasználó fiókja. Az Álláshirdető Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláshirdető Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez.

 A regisztráció aktiválását követően az újonnan regisztrált Álláshirdető Felhasználó első álláshirdetése a hirdetés időtartama kiválasztása után, fizettetésre kerül Barion vagy PayPal rendszerén keresztül. Sikeres fizetés után a Álláshirdetés az Alkalmazáson azonnal megjelenik. A hirdetés tartalmának valódiságért, vagy esetleges jogszerűtlenségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a hirdetés tartalmáért kizárólag az Álláshirdető Felhasználót terheli a felelősség.

7.3.1 Az Álláshirdető Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kötelezően megadandó adatokat nem tölti ki, úgy a hirdetés közzétételére nincs lehetősége. Amennyiben az Álláshirdető Felhasználó a hirdetés közzététele előtt, a hirdetés valamely adatát módosítani kívánja, úgy azt az adott lépéshez visszalépve teheti meg.

7.3.2 Az Álláskereső Felhasználók számára a hirdetés díja SimpleStart hirdetés esetén 14 900,- Ft + áfa / hirdetés / 28 nap (672 óra) vagy SimplePro kiemelt hirdetés esetén 19 900 Ft + áfa / 28 nap (672 óra), Facebook kampánnyal (Facebook posttal, Facebook csoportokba postolással és fizetett PPC Facebook és Instagram hirdetéssel) támogatott. A második álláshirdetés feladásának – illetve az első álláshirdetés meghosszabbításának – a fentiekben részletezettekhez képest további feltétele, hogy az Álláshirdető Felhasználó megadja a számlázási adatait és a hirdetés díját a fizetési instrukcióknak megfelelően megfizesse.  A hirdetések 28 napon keresztül érhetőek el az Alkalmazásban illetve a Honlapon az Álláskereső Felhasználók számára. Az Álláshirdető Felhasználó a hirdetés időtartamát díj ellenében bármikor meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás díja SimpleStart esetén nettó 14 900,- Ft / hirdetés / 28 nap . Ez esetben az Álláskereső Felhasználó a hirdetés tartalmát (leírását) módosíthatja, a hirdetés címszavának módosítására viszont nincs lehetőség, amennyiben a pozíció megnevezését szeretné módosítani. Amennyiben elírás, elgépelés miatt szeretne módosítani, úgy a hello@simplejob.com email címre kell írnia.

7.3.3 Amennyiben az Álláshirdető Felhasználó hirdetésére a 28 napos időtartam alatt egyetlen jelentkezés sem érkezett, úgy az Álláshirdető Felhasználónak álláshirdetése automatikusan egy alkalommal további 7 napra ingyenesen meghosszabbodik és lehetősége van a hirdetését ingyenesen módosítani is.

7.3.4 Az Álláshirdető Felhasználó az általa feladott hirdetésben (mind a tartalom, mind a kép tekintetében) csak 14. 900,- Ft + áfa / alkalom összegű díj ellenében módosíthat (kivételt képez ez alól a fenti 7.3.3 pont szerinti módosítás). Amennyiben a hirdetésben egyértelműen gépelési vagy elírási hiba történt, úgy a Szolgáltató ügyfélszolgálatának (hello@simplejob.com) írásos megkeresését követően a Szolgáltató lehetőséget biztosít a hirdetés tartalmának kijavítására.

7.3.5 Az Álláshirdető Felhasználó köteles az általa közzétett hirdetésekben szereplő állás időközbeni betöltése vagy az állásajánlat aktualitásának egyéb okból történő megszűnése esetén az álláshirdetését törölni. A Szolgáltató teljes körűen kizár mindennemű felelősséget, amely abból származik, hogy az Álláshirdető Felhasználó nem tett eleget a jelen szakasz szerinti kötelezettségének.

7.3.6 Az Álláshirdető Felhasználó szavatolja, hogy az általa közzétett álláshirdetésben elhelyezett tartalom (adatok, információk, képek) sem közvetlenül, sem közvetett módon nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe, nem tartalmaz jogsértő, valótlan, pontatlan vagy megtévesztő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét, továbbá az álláshirdetés csak olyan valós feltételeket tartalmaz, amelyeket az Álláshirdető Felhasználó ténylegesen biztosítani tud. A hirdetés a meghirdetett pozíció és pozíció betöltésének feltételei tekintetében sem lehet megtévesztő, félrevezető. A Szolgáltató kizárja felelősséget minden olyan kár illetve egyéb igény tekintetében, amely abból származik, hogy az Álláshirdető Felhasználó nem tett eleget a jelen szakasz szerinti kötelezettségének

7.3.7 A Szolgáltató jogosult saját belátása szerint törölni az Álláshirdető Felhasználó hirdetését, amennyiben annak tartalma a jelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti, vagy egyébként a Szolgáltató álláspontja szerint több állásajánlat közzétételére irányul; harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, reklámot tartalmaz; szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sért; becsületsértő vagy rágalmazó tartalmúak; üzleti-, vagy magántitkokat, egyéb védett ismeretet vagy politikai tartalmat tartalmaz; vagy bármilyen ellentétet szít. Az Álláshirdető Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató az Álláshirdető Felhasználó által feladott hirdetést annak tiltott tartalma miatt töröli, úgy az Álláshirdető Felhasználó nem jogosult a hirdetés díjának visszakövetelésére/visszatérítésére.

7.3.8 Az Álláshirdető Felhasználó saját belátása szerint jogosult az általa feladott hirdetést bármikor törölni, ugyanakkor ez esetben a hirdetési időtartamból hátralevő hirdetési díj arányos összegét nem követelheti a Szolgáltatótól.

7.3.9 Az Álláshirdető Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetés a megjelenítésre kerüljön.

8.    Adatváltozás

 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy az általa önkéntesen megadott adataiban bekövetkező bármely változást a Profiljában megfelelően átvezeti. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a Profilja bármely jogosulatlan felhasználásáról vagy a Profilját egyéb módon sértő cselekedetről.

9.    Böngészés és az Alkalmazás használata Álláskereső Felhasználók által

 Az „aktív” státuszú Álláskereső Felhasználó számára az Álláshirdető Felhasználók hirdetései elérhetővé válnak. A hirdetések közötti minél optimálisabb keresés érdekében az Álláskereső Felhasználó szűrőket állíthat be. Az Álláskereső Felhasználó a kereső felületen kiválaszthatja az általa keresett munka típusát (teljes munkaidő, részmunkaidő, diákmunka, alkalmi munka, gyakornoki munka).


9.1 Jelentkezés állásra

Az Álláskereső Felhasználó az álláshirdetéseket ajánlhatja másoknak, megoszthatja, üzenetet küldhet az adott álláshirdetést közzétevő felhasználónak, a kedvencekmappájába helyezheti az álláshirdetést, valamint jelentkezhet az adott állásra.

A „Jelentkezem” gomb megnyomásával az Álláskereső Felhasználó jelentkezése az Álláshirdető Felhasználónál megjelenik, a jelentkezésről az adott Álláshirdető Felhasználó értesítést kap a Szolgáltatótól. Ettől az időponttól kezdve az adott Álláshirdető Felhasználó számára láthatóvá válik a hirdetésére jelentkező Álláskereső Felhasználó profilja és értesítési adatai is (email cím és telefonszám).

A jelentkezésről való értesülést követően az Álláskereső Felhasználónak 72 órája áll rendelkezésre, hogy az Álláskereső Felhasználó jelentkezésére reagáljon. Az Álláskereső Felhasználó válasza kétféle lehet:

a)       elfogadott” státusz, amely nem minősül végleges kiválasztásnak, hanem egy jelzés az Álláshirdető Felhasználó részéről, hogy az Álláskereső Felhasználóval fel kívánja venni a kapcsolatot; vagy

b)      elutasított”.

A 72 órából hátralévő időtartamot egy óra ikon jelzi mind az Álláskereső Felhasználónak, mind Álláshirdető Felhasználónak.

A jelentkezést követően mind az Álláskereső Felhasználó, mind az Álláshirdető Felhasználó chat beszélgetést tud kezdeményezni a másik féllel. Az egyes Felhasználók jogosultak a velük kapcsolatban álló másik Felhasználót bármikor letiltani, a letiltásról a letiltott Felhasználó nem kap értesítést. A chat üzenetek az adott álláshirdetés lejártát követő 60 napig tárolódnak, ezt követően automatikusan törlésre kerülnek a mind a Szolgáltató szerverén mind a Felhasználók technikai eszközein.

 Amennyiben az Álláshirdető Felhasználó elutasította az Álláskereső Felhasználó jelentkezését, úgy a továbbiakban nincs lehetőségük az egymás közötti chat folytatására.

 Az álláshirdetés feladását követően az Álláshirdető Felhasználónál külön mappában jelennek meg az álláshirdetésre jelentkezett Álláskereső Felhasználók. Amennyiben Álláshirdető felhasználó nem dönt a jelentkezőkről 72h-n belül, úgy az Álláskereső felhasználó automatikusan elutasításra kerül. Az elutasított státusz bármikor visszaállítható Interjú vagy Kiválasztott státuszúvá.  A jelentkezések az adott álláshirdetés megszűnését követő 60 napig tárolódnak az Álláshirdető Felhasználónál.


Az Álláshirdető Felhasználók felkérést tudnak küldeni az Álláskereső felhasználóknak, így jelezvén, hogy szeretné, hogy jelentkezzen az aktuális állására.

9.2 Munkák mappa

Az Álláshirdető Felhasználó a „Munkák” mappában megtekintheti:

(i)                 azokat az álláshirdetéseket, amelyekre jelentkezett, de még nem kapott visszajelzést (mutatva a jelentkezés aktív státuszát és a 72 órából hátralevő időtartamot);

(ii)               azokat az álláshirdetéseket, amelyekre jelentkezett és elfogadást nyert;

(iii)             azokat az álláshirdetéseket, amelyekre jelentkezett és jelentkezését elutasították; valamint

(iv)              az általa kedvencként megjelölt álláshirdetéseket

(v)                az Álláshirdető Felhasználók átlal küldött Felkérések adott állásokra.

 

Amíg az Álláskereső Felhasználó profilja nem kerül törlésre, addig „Munkák” mappában megjelennek mindazok az állások, amelyekre az Álláskereső Felhasználó jelentkezett. 

 

A jelentkezés törlésére/visszamondására minden esetben az Álláshirdető Felhasználóval történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján van lehetőség az adott állásra való jelentkezésre nyitva álló módokon.

 

10.  Értesítések kezelése

 A Szolgáltató a Szolgáltatás optimális használata érdekében a Felhasználók részére rendszerüzenet formájában értesítéseket küld.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást az Alkalmazáson keresztül használja, úgy a Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos értesítéseket úgynevezett „push notification” formátumban kapja meg. Az értesítések beállítására (engedélyezésére vagy elutasítására) a „Beállítások” menüben van lehetőség.

 Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a Honlapon keresztül használja, úgy a Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos értesítéseket e-mail útján kapja meg.

 11. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az „Adatkezelési tájékoztató” rendelkezik.

 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során birtokába kerülő adatok személyes adatoknak minősülnek. Az Álláshirdető Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy az Álláskereső Felhasználó által és hozzájárulásával az Alkalmazáson hozzáférhetővé tett személyes adatokat és egyéb információkat – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban – bizalmasan kezeli, és kizárólag az álláshirdetésben meghirdetett állást kínáló megbízója munkaerő szükségletének kielégítése érdekében használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, azokat a felhasználást követően haladéktalanul megsemmisíti, törli, valamint kijelenti, hogy birtokába került adatok kapcsán a Felhasználók információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják.

A fentiekre tekintettel, a Felhasználó köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve azok felhasználás utáni megsemmisítéséről. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért és egyéb igényért teljes felelősséggel tartozik a vonatkozó jogszabályok szerint.

Az Álláskereső Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben az általa közzétett álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz, úgy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyével.

Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijeleni, hogy az „Általános Szerződési Feltételek” menüpont alatt található „Adatkezelési tájékoztató” vonatkozó rendelkezéseit is megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

12. A Szolgáltatás használatával kapcsolatos tilalmak és korlátozások


A Felhasználónak tilos bármilyen olyan eszközt, rendszert vagy megoldást használnia, amely a Szolgáltatás működésére negatív hatással lehet, annak célját sérti, vagy egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során megismert elérhetőségeket kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezéssel összefüggésben használhatja fel, azokra nem továbbíthat kéretlen üzeneteket (spam) vagy egyéb, az állásjelentkezéssel összefüggésben nem álló tartalmakat.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ tekintetében. A Szolgáltató jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapítása és felelősségre vonásuk érdekében.

13. Szerzői jogi védelem

A Szolgáltatás, valamint a Szolgáltatás keretében az Alkalmazáson, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlaphoz, a Szolgáltatáshoz, valamint az Alkalmazáshoz, mint szoftverhez kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa és jogosultja a Szolgáltató. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Felhasználó a Szolgáltatás használata során általa elhelyezett tartalom közzétételével lemond az általa elhelyezett tartalom feletti szerzői jogi rendelkezési jogáról. A Felhasználó által elhelyezett tartalom szerzői joga a közzétételt követően Szolgáltatót illeti meg.

 14. Felelősség

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, az adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 A Felhasználó továbbá kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az állásjelentkezés eredményességéért és a Felhasználók magatartásáért – ideértve a Felhasználók közötti kommunikációt is – a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szolgáltatás eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért és egyéb igényekért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy harmadik személyek szolgáltatásain keresztül történő terjesztés szükségessé teheti, hogy a Felhasználó az Alkalmazás új frissítéseit szükségszerűen letöltse. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a frissítés minden esetben a Felhasználó érdekkörébe tartozik.

 A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért, felhasználásáért – ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel, továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján a Szolgáltató valamely tartalmat törölt.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni valamennyi olyan kárt illetve költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.

A Felhasználó köteles helytállni, amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, továbbá a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó jelen pontokban szabályozott felelőssége a Szerződés megszűnését követően is fennáll.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartás által okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag ezen magatartás megvalósítója felel. Erre tekintettel a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

 15. Az Alkalmazás és a Profil törlése

A Felhasználó a készülékéről az Alkalmazást bármikor törölheti, ugyanakkor a Felhasználó Profilja az Alkalmazás törlésével még nem kerül automatikusan törlésre valamint kizárólag az Alkalmazás törlésével a Felhasználó függőben lévő jelentkezései sem törlődnek.

A Felhasználó profiljának adatait bármikor törölheti és módosíthatja a „Profilom” menüpontba történő belépést követően. A „Profil” menüpontban szereplő „Törlöm magam” gomb megnyomásával, és törlési szándékának megerősítésével minden adata visszavonhatatlanul törlésre kerül. A Felhasználó a Profiljának törlésével a Szolgáltató nyilvántartásából is automatikusan törlődnek a Felhasználó adatai, ugyanakkor a Profil törlésével az Alkalmazás még nem kerül törlésre.

16. A Szerződés megszűnése, megszüntetése

A Szerződés a Felhasználó Profiljának – valamint az Alkalmazás igénybevétele esetén – az Alkalmazásnak a Felhasználó készülékéről való törlésével szűnik meg. A Szerződés megszűnik továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a Szerződést megszünteti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse, amely esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

Budapest, 2019. 11. 15.

hello@simplejob.com