Menü
HU EN

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSIFELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az AppZoneKft. (cégjegyzékszám: Cg.09-09-028155 (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett SimpleJob mobilalkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) által elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) nyújtására és a Szolgáltatások igénybevételére, valamint a Szolgáltatás igénybe vevőjére (a továbbiakban Felhasználó) vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

1.   A Szolgáltató adatai: 

A Szolgáltató neve: AppZoneKft.

A Szolgáltató címe: 1137 - Budapest, Carl Lutz rkpt. 29.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatánakelérhetősége, az szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartásraszolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@simplejob.com

Cégjegyzékszáma: Cg.09-09-028155

Adószáma: 25743768-2-09

Nyilvántartásban bejegyzőhatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 20 396 2044

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Nextserver Kft., 6722 Szeged, Mérey utca 12.,

Cégjegyzékszám: 06-09-022127


2.   Fogalom-meghatározások

Amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a jelen ÁSZF-ben használt alábbi nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az alábbi jelentésük van:

„Adatkezelési tájékoztató”

az Adatvédelmi tájékoztató az Alkalmazást használó Felhasználók által megadott személyes adatokkal kapcsolatos Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlatot tartalmazza, rendelkezései a jelen ÁSZF rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak;

Adatvédelmi Törvény

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényt jelenti;

„Alkalmazás”

a Szolgáltató által üzemeltetett SimpleJob nevű mobilalkalmazás

ÁSZF

a jelen Általános Felhasználási Feltételeket jelenti;

Elektronikus Kereskedelmi TörvényvagyElker. tv.”

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt jelenti;

Felhasználó vagy Felhasználók

(i)       az a természetes személy, aki álláskeresési illetve állásjelentkezési célból a Szolgáltatást igénybe veszi (Álláskereső Felhasználó); valamint

(ii)      az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (illetve a nevében eljáró természetes személy), aki munkaerő-keresési, illetve álláshirdetés-megjelenítési célból a Szolgáltatást igénybe veszi (Álláshirdető Felhasználó).

Az Álláskereső Felhasználó és az Álláshirdető Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felhasználó, többes számban Felhasználók;

Honlap

az Üzemeltető által üzemeltetett http://simplejob.com Internetes Honlap, amelyen a Szolgáltatás egyes elemei elérhetőek;

Polgári Törvénykönyv

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

Szerzői Jogi Törvény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;

Szolgáltatás

a Szolgáltató által a Honlapon illetve az Alkalmazáson keresztül nyújtott álláskeresési és álláshirdetési szolgáltatás.

 3.    Az ÁSZFhatálya, a Szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya az Alkalmazás igénybevételével létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a http://simplejob.com/aszf honlapról.

A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják, a következők:

-       egyebekben a Felhasználó bármikor módosíthatja az általa megadott adatokat a „Profilom” menüpontban történő szerkesztés útján.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker.tv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen ÁSZF 2017. június15. napjától hatályos és visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról a Szolgáltató rövid értesítés formájában, e-mail útján tájékoztatja a Felhasználókat. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyébtartalmat helyezzen el.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés az Alkalmazás letöltését valamint a jelen ÁSZF elfogadását követően jön létre, illetve a Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató általüzemeltetett Alkalmazásra, a Honlapra vagy annak tartalmát bármilyen módon megismeri– abban az esetben is, amennyiben nem regisztrált felhasználója az Alkalmazásnak– a jelen ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és azok tartalmát kifejezetten elfogadja.Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, úgy nem jogosult az Alkalmazástartalmának megtekintésére. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük teljes felelősséget vállal.

 4.    AzAlkalmazás használatával kapcsolatos felelősség és korlátozások

 A Felhasználó az Alkalmazás letöltését követően, valamint az Alkalmazás aktiválásának az e-mail címe megadásával vagy Facebook fiókján keresztül történő kezdeményezésével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Az Alkalmazást minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, a Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért, illetve a Felhasználók által az Alkalmazáson elhelyezett hirdetésekért és tartalmakért nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nemvállal felelősséget a Felhasználók által létrehozott tartalmakért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás és az Alkalmazás chat funkciója a Szolgáltató által moderált. Az Alkalmazás használatának feltétele a moderálás Felhasználó általi tudomásul vétele, valamint annak elfogadása, hogy a Szolgáltató moderálási elvei semmilyen esetben nem képezik vita tárgyát, ideértve azt is,hogy a Felhasználók által az Alkalmazás használata során létrehozott tartalomra vonatkozóan a Felhasználó szerzői joga nem érvényesülnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törvénysértő (személyiségi, kisebbségi jogok), illetve az erkölcstelen, durva, trágár, ízléstelen, bántó, sértő,obszcén vagy alpári hangnemben fogalmazott tartalmat akár előzetes felszólítás nélkül is törölje, továbbá törölje a tartalmat abban az esetben is, ha a Felhasználó tartalmilag ugyan nem törvénysértő módon, de a többi Felhasználó nyugalmát megzavaró tartalmat helyez el.

A Felhasználótudomásul veszi, hogy a Felhasználók jogosultak a velük kapcsolatban került Felhasználókat letiltani, ezáltal megakadályozva a további üzenetek fogadását a letiltott Felhasználó részéről. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy súlyos esetben a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsértő, a Felhasználók nyugalmát megzavaró Felhasználót törölni, és a Felhasználóregisztrációs email címét letiltani.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen ÁSZF vagy jogszabály rendelkezéseinek Felhasználók általi megszegése miatt – a Szolgáltató a Szolgáltatást vagy annak egyes funkcióit felfüggeszti.

5.   A Szolgáltatás tárgya 

A Szolgáltató az Elker. tv. rendelkezéseinek maradéktalan figyelembevételével olyan szolgáltatást nyújt a Felhasználók számára, amely az Álláskereső Felhasználóknak támogatást nyújt abban, hogy személyre szabottan értesülhessenek az álláspiac legfrissebb ajánlatairól,valamint lehetőséget biztosít az Álláshirdető Felhasználók számára abban, hogy célzott álláshirdetéseket tudjanak közzétenni az Alkalmazáson keresztül, továbbá elősegíti az Álláskereső Felhasználók és Álláshirdető Felhasználók közötti kommunikációt.

A Szolgáltató a fentebb részletezett moderáláson túl nem ellenőrzi a Felhasználók által az Alkalmazáson hozzáférhetővé tett információk tartalmát, ezért az Álláshirdető Felhasználók a hirdetéseik illetve az Álláskereső Felhasználó az általuk szolgáltatott adatok valóság tartalmáért teljes körűen maguk felelnek és állnak helyt.

6.    A Szolgáltatás igénybevétele 

A Szolgáltatás a Honlapon keresztül valamint az Alkalmazás letöltését követően vehető igénybe iOS és Android operációs rendszerrel rendelkező mobilkészülékeken illetve egyéb technikai eszközökön a 7. pontban részletezettek szerint. A Szolgáltatás igénybevételéhez internet kapcsolat szükséges. A Felhasználó mindenkor saját maga köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek rendelkezésre álljanak.

7.    az Alkalmazás használata; Felhasználói Profil létrehozása 

7.1 A Felhasználóknak az Alkalmazás használata érdekében az általuk használt operációs rendszertől függően le kell tölteniük az Alkalmazást az App Store-ból(iOS) vagy a Play Áruház-ból (Android). A letöltést követően a Felhasználóknak ki kell választaniuk, hogy álláshirdető vagy álláskereső felhasználóként kívánják használni a Szolgáltatást;

7.2  Az Alkalmazás használata Álláskereső Felhasználók által mobilkészüléken illetve egyéb technikai eszközökön keresztül:

        i.         Az Álláskereső Felhasználó az "Álláskereső Felhasználó" gomb megnyomását követően megismerheti a jelen ÁSZF valamint az Adatkezelési tájékoztató részletes tartalmát;

Az Alkalmazásban történő továbblépés feltétele az ÁSZF elfogadása. Az Álláskereső Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezései, valamint kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez;

az ÁSZF elfogadását követően az Álláskereső Felhasználónak két módon van lehetősége regisztrálnia magát az Alkalmazásra:       

a.     e-mail címe megad: az Álláskereső Felhasználó által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató 4 számjegyű aktiváló kódot küld. Ennek a 4 számjegyű aktiváló kódnak az Alkalmazásba, illetve a Honlapra történő beírásával aktiválódik az Álláskereső Felhasználó fiókja. Az Álláskereső Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláskereső Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez. 

b.  Facebook fiókja használatával: Az Álláskereső Felhasználó a Facebook felhasználóneve és jelszava megadásával tudja aktiválni a regisztrációját.

   iv.         a regisztrációaktiválását követően az Álláskereső Felhasználó a „Profilom” menüpontban tudja szerkeszteni kötelezően megadandó személyesadatait (neme, teljes neve valamint a helyszín, ahol munkát keres), valamint azopcionálisan megadható személyes adatait (végzettség, tapasztalat,nyelvismeret), továbbá – az Alkalmazás használata esetén – feltölthet egy 20másodperces bemutatkozó videót magáról. A bemutatkozó videót az ÁlláskeresőFelhasználó elkészítheti az alkalmazáson keresztül és fel is töltheti sajáttárhelyéről. Az alkalmazáson keresztül elkészített videót az ÁlláskeresőFelhasználó bármikor törölheti vagy módosíthatja;

     v.         a „Profilom” menüpontban szereplő adatokkitöltését követően az Álláskereső Felhasználó a „Kész” gombra történő kattintással „aktív státuszú” Álláskereső Felhasználóvá válik. Az „aktív státuszú” Álláskereső Felhasználóaz Álláshirdető Felhasználók számára láthatóvá válik.

   vi.         Az Álláskereső Felhasználó bármikor módosíthatja a Profilom menüjében szereplő adatait, és „aktív” státuszát bármikor „inaktív” státuszúvá változtathatja. Az „inaktív” státuszú Álláskereső Felhasználókat az Álláshirdető Felhasználók nem láthatják.

7.2.1 AzÁlláskereső Felhasználó köteles szavatolni, hogy az általa a Profiljábanelhelyezett illetve feltöltött tartalom (adatok, információk, videó) nemsértik, illetve veszélyeztetik a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagyjogos érdekét.

7.3 Az Alkalmazás használata Álláshirdető Felhasználók által mobilkészüléken illetve egyéb technikai eszközökönkeresztül, valamint az álláshirdetés közzététele:

        i.         Az Álláshirdető Felhasználó az „Állást kínálok” gomb megnyomását követően az megismerhetia jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató részletes tartalmát;

      ii.         az Alkalmazásban történő továbblépés feltétele az ÁSZFelfogadása. Az Álláshirdető Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezettenelfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit,valamint kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési tájékoztatószerinti kezeléséhez;

   iii.         az ÁSZF elfogadását követően az Álláshirdető Felhasználó a„hirdetést adok fel” lehetőségkiválasztásával tud továbblépni az Alkalmazásban;

   iv.         a hirdetésfeladása keretében azÁlláshirdető Felhasználó köteles megadni az általa hirdetni szándékozott álláslehetőségfőbb jellemzőit, így a munkavégzési helyét, a munka típusát (teljesmunkaidő, részmunkaidő, diákmunka, alkalmi munka, gyakornoki munka, külföldimunka), a hirdetés címétvalamint a munkakör rövid illetve hosszú leírását. Az Álláshirdető Felhasználóa hatékonyabb kereshetőség érdekében keresőszavakat is megadhat;

     v.         ezt követően az Álláshirdető Felhasználó kötelesmegadni az álláslehetőséget feltöltő személy nemét és teljes nevét, valamintopcionálisan további adatokat adhat meg az állással kapcsolatban (fizetés, amunkához szükséges minimális végzettség, nyelvismeret, elvárások);

   vi.         az Álláshirdető Felhasználó az álláshirdetés adatainakmegadását követően köteles megadni az Álláshirdető Felhasználó, mint munkáltatócégnevét;

  vii.         a cégnév megadását követően megjelenik a hirdetéselőképe, amelyhez az Álláshirdető Felhasználó fényképet tölthet fel vagy választhat ki az Alkalmazásán belül (amennyiben az Álláshirdető Felhasználó nem tölt fel vagy nem választ fényképet a hirdetéséhez, úgy a hirdetéshez a Szolgáltató ad hozzá egy általa tetszőlegesen kiválasztott fényképet (a hirdetéstartalmának módosítására, ideértve a jelen pont szerinti képet is, csak a 7.3.4 pontban foglaltak szerint van lehetőség);

 viii.         amennyiben az Álláshirdető Felhasználó első alkalommal használjaaz Alkalmazást, úgy a fénykép kiválasztását követően kerül sor aregisztrációra. Az Álláshirdető Felhasználóknak két módon van lehetőségükregisztrálniuk magukat az Alkalmazásra:

a.      e-mail cím megadásával: Az Álláshirdető Felhasználóáltal megadott valós e-mail címre a Szolgáltató egy 4 számjegyű aktiváló kódot küld. Ennek a 4 számjegyűaktiváló kódnak az Alkalmazásba, illetve a Honlapra történő beírásávalaktiválódik az Álláshirdető Felhasználó fiókja. Az Álláshirdető Felhasználó által megadott e-mailcímet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyekneknem továbbítja. Az Álláshirdető Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mailcímének Szolgáltató általi kezeléséhez.

b.      Facebook fiók használatával: Az Álláshirdető Felhasználó a Facebook felhasználóneve és jelszava megadásával tudjaaktiválni regisztrációját.

 A regisztrációaktiválását követően az újonnan regisztrált Álláshirdető Felhasználó elsőálláshirdetése az Alkalmazáson azonnal megjelenik. A hirdetés tartalmánakvalódiságért, vagy esetleges jogszerűtlenségéért a Szolgáltató nem vállalfelelősséget, a hirdetés tartalmáért kizárólag az Álláshirdető Felhasználótterheli a felelősség.

7.3.1 Az ÁlláshirdetőFelhasználó tudomásul veszi, hogyamennyiben a kötelezően megadandó adatokat nem tölti ki, úgy a hirdetésközzétételére nincs lehetősége. Amennyiben az Álláshirdető Felhasználó a hirdetés közzétételeelőtt, a hirdetés valamely adatát módosítani kívánja, úgy azt az adott lépéshezvisszalépve teheti meg.

7.3.2 Az újonnan regisztrált Álláskereső Felhasználó számáraaz első álláshirdetés feladása ingyenes, ezt követően a hirdetés díja 3.142,-Ft + ÁFA / hirdetés / hét (368 óra). A második álláshirdetés feladásának –illetve az első álláshirdetés meghosszabbításának – a fentiekbenrészletezettekhez képest további feltétele, hogy az Álláshirdető Felhasználómegadja a számlázási adatait és a hirdetés díját a fizetési instrukcióknakmegfelelően megfizesse.  A hirdetések egyhéten keresztül érhetőek el az Alkalmazásban illetve a Honlapon az ÁlláskeresőFelhasználók számára. AzÁlláshirdető Felhasználó a hirdetés időtartamát díj ellenében bármikormeghosszabbíthatja. A meghosszabbítás díja 3.142.- Ft + ÁFA / hirdetés / hét. Ez esetben azÁlláskereső Felhasználó a hirdetés tartalmát (leírását) módosíthatja, ahirdetés címszavának módosítására viszont nincs lehetőség.

7.3.3 Amennyiben az Álláshirdető Felhasználó hirdetésére az első egy hetes időtartam alatt egyetlen jelentkezés sem érkezett, úgy az Álláshirdető Felhasználónak lehetősége van a hirdetését egy alkalommal további egy hétre ingyenesen meghosszabbítani és lehetősége van a hirdetését ingyenesen módosítani is.

7.3.4 Az ÁlláshirdetőFelhasználó az általa feladott hirdetésben (mind a tartalom, mind a képtekintetében) csak 3.142,- Ft + ÁFA / alkalom összegű díj ellenébenmódosíthat (kivételt képez ez alól a fenti 7.3.3 pont szerinti módosítás).Amennyiben a hirdetésben egyértelműen gépelési vagy elírási hiba történt, úgy aSzolgáltató ügyfélszolgálatának írásos megkeresését követően a Szolgáltatólehetőséget biztosít a hirdetés tartalmának kijavítására.

7.3.5 Az Álláshirdető Felhasználó köteles az általaközzétett hirdetésekben szereplő állás időközbeni betöltése vagy azállásajánlat aktualitásának egyéb okból történő megszűnése esetén azálláshirdetését törölni. A Szolgáltató teljes körűen kizár mindenneműfelelősséget, amely abból származik, hogy az Álláshirdető Felhasználó nem tetteleget a jelen szakasz szerinti kötelezettségének.

7.3.6 Az Álláshirdető Felhasználó szavatolja, hogy azáltala közzétett álláshirdetésben elhelyezett tartalom (adatok, információk,képek) sem közvetlenül, sem közvetett módon nem ütközik jogszabályba, hatóságirendelkezésbe, nem tartalmaz jogsértő, valótlan, pontatlan vagy megtévesztőinformációt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét,továbbá az álláshirdetés csak olyan valós feltételeket tartalmaz, amelyeket azÁlláshirdető Felhasználó ténylegesen biztosítani tud. A hirdetés a meghirdetettpozíció és pozíció betöltésének feltételei tekintetében sem lehet megtévesztő,félrevezető. A Szolgáltató kizárja felelősséget minden olyan kár illetve egyébigény tekintetében, amely abból származik, hogy az Álláshirdető Felhasználó nemtett eleget a jelen szakasz szerinti kötelezettségének

7.3.7 A Szolgáltató jogosult saját belátása szerinttörölni az Álláshirdető Felhasználó hirdetését, amennyiben annak tartalma ajelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti, vagy egyébként a Szolgáltató álláspontjaszerint több állásajánlat közzétételére irányul; harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutatólinkeket tartalmaz, reklámot tartalmaz; szerzői és szomszédos jogokat,illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sért; becsületsértővagy rágalmazó tartalmúak; üzleti-, vagy magántitkokat, egyéb védett ismeretet vagypolitikai tartalmat tartalmaz; vagy bármilyen ellentétet szít. Az Álláshirdető Felhasználó tudomásulveszi, hogy amennyiben a Szolgáltató az Álláshirdető Felhasználó által feladotthirdetést annak tiltott tartalma miatt töröli, úgy az Álláshirdető Felhasználónem jogosult a hirdetés díjának visszakövetelésére/visszatérítésére.

7.3.8 AzÁlláshirdető Felhasználó saját belátása szerint jogosult az általa feladotthirdetést bármikor törölni, ugyanakkor ez esetben a hirdetési időtartambólhátralevő hirdetési díj arányos összegét nem követelheti a Szolgáltatótól.

7.3.9 AzÁlláshirdető Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulahhoz, hogy a hirdetés a megjelenítésre kerüljön.

8.    Adatváltozás

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja,hogy az általa önkéntesen megadott adataiban bekövetkező bármely változást aProfiljában megfelelően átvezeti. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóthaladéktalanul értesíteni a Profilja bármely jogosulatlan felhasználásáról vagya Profilját egyéb módon sértő cselekedetről.

9.    Böngészés ésaz Alkalmazás használata Álláskereső Felhasználók által

Az „aktív” státuszú ÁlláskeresőFelhasználó számára az Álláshirdető Felhasználók hirdetései elérhetővé válnak. Ahirdetések közötti minél optimálisabb keresés érdekében az ÁlláskeresőFelhasználó szűrőket állíthat be. Az Álláskereső Felhasználó a kereső felületenkiválaszthatja az általa keresett munka típusát (teljes munkaidő, részmunkaidő,diákmunka, alkalmi munka, gyakornoki munka, külföldi munka).


9.1 Jelentkezés állásra

Az Álláskereső Felhasználó az álláshirdetéseket ajánlhatja másoknak, megoszthatja, üzenetet küldhet az adott álláshirdetést közzétevő felhasználónak, a kedvencek mappába helyezheti az álláshirdetést, valamint jelentkezhet az adott állásra.

A "Jelentkezem" gomb megnyomásával az Álláskereső Felhasználó jelentkezése az Álláshirdető Felhasználónál megjelenik, a jelentkezésről az adott Álláshirdető Felhasználó értesítést kap a Szolgáltatótól. Ettől az időponttól kezdve az adott Álláshirdető Felhasználó számára láthatóvá válik a hirdetésre jelentkező Álláskereső Felhasználó teljes profilja, illetve chates beszélgetést tud Álláskereső Felhasználó Álláshirdető felhasználóval folytatni.

A jelentkezésről való értesülést követően az Álláskereső Felhasználónak 72 órája áll rendelkezésre, hogy az Álláskereső Felhasználó jelentkezésére reagáljon. Az Álláskereső Felhasználó válasza kétféle lehet:

a) "elfogadott", amely nem minősül végleges kiválasztásnak, hanem egy jelzés az Álláshirdető Felhasználó részéről, hogy az Álláskereső Felhasználó jelentkezését elfogadta, fel kívánja vele venni a kapcsolatot; vagy

b) "elutasított", nem tartja megfelelőnek az Álláskereső Felhasználót az állásra.


A 72 órából hátralévő időtartamot egy óra ikon jelzi mind az Álláskereső Felhasználónak, mind Álláshirdető Felhasználónak.

A jelentkezést követően mind az Álláskereső Felhasználó, mind az Álláshirdető Felhasználó chat beszélgetést tud kezdeményezni a másik féllel. Az egyes Felhasználók jogosultak a velük kapcsolatban álló másik Felhasználót bármikor letiltani, a letiltásról a letiltott Felhasználó nem kap értesítést. A chat üzenetek az adott álláshirdetés lejáratát követő 60 napig tárolódnak, ezt követően automatikusan törlésre kerülnek mind a Szolgáltató szerverén mind a Felhasználók technikai eszközein.


Amennyiben azÁlláshirdető Felhasználó elutasította az Álláskereső Felhasználó jelentkezését,úgy a továbbiakban nincs lehetőségük az egymás közötti chat folytatására.

Azálláshirdetés feladását követően az Álláshirdető Felhasználónál külön mappábanjelennek meg az álláshirdetésre jelentkezett Álláskereső Felhasználók ("Jelentkezők" mappában). Ajelentkezések az adott álláshirdetés megszűnését követő 60 napig tárolódnak az ÁlláshirdetőFelhasználónál.

9.2 Munkáim mappa

Az Álláskereső Felhasználó a "Munkáim" mappában megtekintheti:


       (i)    azokat az álláshirdetéseket, amelyekre jelentkezett, de még nem kapott visszajelzést (mutatva a jelentkezés aktív státuszát és a 72                órából hátralévő időtartamot)

(ii)            azokat az álláshirdetéseket, amelyekre jelentkezett és beválogatást nyert;

(iii)          azokat az álláshirdetéseket, amelyekre jelentkezett és jelentkezésételutasították; valamint

(iv)           az általa kedvencként megjelölt álláshirdetéseket.

Amíg az ÁlláskeresőFelhasználó profilja nem kerül törlésre, addig „Munkák”mappában megjelennek mindazok az állások, amelyekre az Álláskereső Felhasználójelentkezett. 

Ajelentkezés törlésére/visszamondására minden esetben az ÁlláshirdetőFelhasználóval történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján van lehetőség az adottállásra való jelentkezésre nyitva álló módokon.

10.    Értesítésekkezelése

A Szolgáltató a Szolgáltatás optimális használataérdekében a Felhasználók részére rendszerüzenet formájában értesítéseket küld. 

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást azAlkalmazáson keresztül használja, úgy a Felhasználó a Szolgáltatássalkapcsolatos értesítéseket úgynevezett „push notification” formátumban kapjameg. Az értesítések beállítására (engedélyezésére vagy elutasítására) a „Beállítások” menüben van lehetőség.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a Honlaponkeresztül használja, úgy a Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatosértesítéseket e-mail útján kapja meg.

11.   Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az "Adatkezelési tájékoztató" rendelkezik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáshasználata során birtokába kerülő adatok személyes adatoknak minősülnek. AzÁlláshirdető Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja,hogy az Álláskereső Felhasználó által és hozzájárulásával az Alkalmazásonhozzáférhetővé tett személyes adatokat és egyéb információkat – a vonatkozójogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – így különösen az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvénnyel összhangban – bizalmasan kezeli, és kizárólag az álláshirdetésbenmeghirdetett állást kínáló megbízója munkaerő szükségletének kielégítéseérdekében használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja,hozzáférhetővé nem teszi, azokat a felhasználást követően haladéktalanulmegsemmisíti, törli, valamint kijelenti, hogy birtokába került adatok kapcsán aFelhasználók információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják.

A fentiekre tekintettel, a Felhasználó kötelesgondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve azok felhasználásutáni megsemmisítéséről. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa végzettjogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért és egyéb igényértteljes felelősséggel tartozik a vonatkozó jogszabályok szerint.

Az Álláskereső Felhasználó kijelenti, hogy amennyibenaz általa közzétett álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz, úgy rendelkezikaz érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyével.

Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijeleni, hogyaz „Általános Szerződési Feltételek” menüpontalatt található „Adatvédelmi tájékoztató”vonatkozó rendelkezéseit is megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

12.    A Szolgáltatáshasználatával kapcsolatos tilalmak és korlátozások 

A Felhasználónak tilos bármilyen olyan eszközt,rendszert vagy megoldást használnia, amely a Szolgáltatás működésére negatívhatással lehet, annak célját sérti, vagy egyébként veszélyezteti a Szolgáltatásrendeltetésszerű működtetését.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáshasználata során megismert elérhetőségeket kizárólag az adott állásra vonatkozójelentkezéssel összefüggésben használhatja fel, azokra nem továbbíthat kéretlenüzeneteket (spam) vagy egyéb, az állásjelentkezéssel összefüggésben nem állótartalmakat.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy aSzolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozójogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ tekintetében. ASzolgáltató jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad ajogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetőikilétének megállapítása és felelősségre vonásuk érdekében.

13.     Szerzői jogi védelem

A Szolgáltatás, valamint a Szolgáltatás keretében azAlkalmazáson, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alattáll. A Honlaphoz, a Szolgáltatáshoz, valamint az Alkalmazáshoz, mintszoftverhez kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa és jogosultja a Szolgáltató. Aszerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogoka Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatávalvelejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükségesideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történőlementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható felvagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

A Felhasználó a Szolgáltatás használata során általa elhelyezett tartalom közzétételével lemond az általa elhelyezett tartalom feletti szerzői jogi rendelkezési jogáról. A Felhasználó által elhelyezett tartalom szerzői joga a közzétételt követően Szolgáltatót illeti meg.

14.    Felelősség 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, az adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Felhasználó továbbá kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az állásjelentkezés eredményességéért és a Felhasználók magatartásáért – ideértve a Felhasználók közötti kommunikációt is – a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szolgáltatás eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért és egyéb igényekért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy harmadik személyek szolgáltatásain keresztül történő terjesztés szükségessé teheti, hogy a Felhasználó az Alkalmazás új frissítéseit szükségszerűen letöltse. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a frissítés minden esetben a Felhasználó érdekkörébe tartozik.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért, felhasználásáért – ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nemvagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel, továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróságdöntése alapján a Szolgáltató valamely tartalmat törölt.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni valamennyi olyan kárt illetve költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.

 

A Felhasználó köteles helytállni, amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, továbbá a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

A Felhasználó jelen pontokban szabályozott felelősségea Szerződés megszűnését követően is fennáll.

 

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartás által okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag ezen magatartás megvalósítója felel. Erre tekintettel a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik,ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát,terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

 

6.    Az Alkalmazásés a Profil törlése

 

A Felhasználó a készülékéről az Alkalmazást bármikor törölheti, ugyanakkor a Felhasználó Profilja az Alkalmazás törlésével még nem kerül automatikusan törlésre valamint kizárólag az Alkalmazás törlésével a Felhasználó függőben lévő jelentkezései sem törlődnek.

A Felhasználó profiljának adatait bármikor törölheti és módosíthatja a „Profilom” menüpontba történő belépést követően. A „Profil” menüpontban szereplő „Törlöm magam” gomb megnyomásával, és törlési szándékának megerősítésével minden adata visszavonhatatlanul törlésre kerül. A Felhasználó a Profiljának törlésével a Szolgáltató nyilvántartásából is automatikusan törlődnek a Felhasználó adatai, ugyanakkor a Profil törlésével az Alkalmazás még nem kerül törlésre.

7.    A Szerződésmegszűnése, megszüntetése

 

A Szerződés a Felhasználó Profiljának – valamint az Alkalmazás igénybevétele esetén – az Alkalmazásnak a Felhasználó készülékéről való törlésével szűnik meg. A Szerződés megszűnik továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a Szerződést megszünteti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan,hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse, amely esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.


Budapest, 2017. június 15.