Menü
HU EN

Nyereményjáték/SamsungJ4/Videóbemutatkozás

AppZone Kft. – SimpleJob karácsonyi promóciós játék

Videóbemutatkozás

 

JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

 

I.                a játék szervezője és lebonyolítója

 

A meghirdetett promóciós játék („Játék”) szervezője és lebonyolítója az AppZone Kft. (székhely: 4027 Debrecen, Viola utca 2. 6. em. 23., Cégjegyzékszáma: 09-09-028155, képviseli: Lukács Beáta ügyvezető, „Szervező”). A Játékban való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a jelen játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

 

II.              a nyeremény

 

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.

 

A nyereményjáték végén a Játékban résztvevő személyek között („Játékos”) az alábbi nyereményt sorsoljuk ki:

 

-        1 darab Samsung Galaxy J4+ (2018) kártyafüggetlen mobiltelefon (Dual SIM, 32GB, LTE, Fekete)

 

III.            A Játékban részt vevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

 

A játékban nem vehetnek részt a AppZone Kft., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a játék szervezésében, vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 

IV.            A Játék időtartama

 

A Játék 2018. október 30. napján 12 órakor kezdődik, és 2018. december 12. napján 12:00 óráig tart.

 

V.              A Játék meghirdetésének módja

 

A Játékot a Szervező a SimpleJob nevű applikáció Facebook profilján, illetve a SimpleJob applikáción küldött elektronikus üzeneten keresztül hirdeti meg.

 

VI.            A Játék menete

 

VI.1.    Részvétel

 

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a Szervező által üzemeltetett SimpleJob APPLIKÁCIÓ letöltését (IStore és GooglePlay) követően elkészítse az álláskereső profilját és egy ún. videós bemutatkozást készítsen magáról. Amennyiben a Játékos a játék kezdetekor már letöltötte a SimpleJob applikációt és/vagy rendelkezik álláskereső profillal, úgy a játékban akkor is részt vehet, ha játék időtartama alatt a Profilom szerkesztése menüben elkészíti az ún. videós bemutatkozását.

 

VI.2.    A Nyertes értesítése

 

A Szervező sorsolás útján választja ki a Játékosok közül a nyertest („Nyertes”). A sorsolásra 2018. december 13-án kerül sor.

 

A Nyertes nevét a Szervező a SimpleJob nevű applikáció Facebook profilján közzéteszi, továbbá a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a Játékost a nyereményről, valamint tájékoztatja a Játékost a nyeremény átvételének részleteiről.

 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a Nyertes a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem jelez vissza, nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott e-mail címen, vagy egyéb módon nem működik együtt és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

VI.3.    A Nyeremény átadása

 

A Szervező a nyeremény átvételének helyszínéről a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a nyertes Játékost. A nyertes Játékos a nyereményt a Szervező által megjelölt helyszínen, személyesen személyazonossága igazolását követően veheti át. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

 

A nyeremény átvételéről a Szervező fényképeket és egy 30 másodperces videót készít, amelyeket közzétesz a SimpleJob nevű applikáció Facebook és Instagram profilján.

 

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

 

VI.4.    Kizárás a játékból

 

A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 

(i)               a Játékos a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

(ii)             a Játék eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol;

(iii)           bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

(iv)            bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

(v)             a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

(vi)            jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

 

VII.          A Szervező felelőssége

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk miatt.

 

VIII.       Adatvédelem és adatkezelés

 

A Szervező kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

 

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Adat típus:

Cél:

Jogalap:

Időtartam:

Játékban részt vevő természetes személy neve

– Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Nyeremény kézbesítése/átadása,
– Játékban részt vevő értesítése,

– A Nyertes nevének közzététele a SimpleJob nevű applikáció Facebook profilján
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe

– Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap

 

 

A Játékosoknak a SimpleJob applikáción történő regisztrációjával kapcsolatos adatkezeléssel összefüggésben a SimpleJob applikáció adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

 

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Szervezőtől, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

 

AppZone Kft.,

4027 Debrecen, Viola utca 2. 6. em. 23.,

hello@simplejob.com

 

Ha a Játékos, a Szervező – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

 

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: naih.hu

 

IX.            KAPCSOLAT

 

A játék kapcsán érdeklődni lehet az hello@simplejob.com e-mail címen.

 

X.              VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Játékos a játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A játékszabályzatot a Szervező a SimpleJob nevű applikáció Facebook profilján oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. A Játkosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nevét, a nyerés tényét, illetve a nyeremény átvételéről készült fényképet és videót a SimpleJob nevű applikáció Facebook és Instagram profilján közzétegye.

 

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött adatok, információk, a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

 

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

 

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

A játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

 

Kelt: Budapest, 2018. október 30.